to page
Meny

Åarjelsaemien gïele

Koreografin lea interaktijve vuesiehtimmie gusnie vuartasjæjjah mealtan. Vuartasjæjjah bealjesh åadtjoeh mesnie gïele mij bïhkemde guktie vuartasjæjjide tjoeverieh dåemiedidh, svïhtjedh jnv. Eah daanhtsojh vuj dorjehtjæjjah meatan vuesiehtimmesne, vuartasjæjjah vuesiehtimmiem ektesne haamoehtidie. 

Jaepien 2016 dïhte daanhtsoe-kollektijve man nomme Johanssons pelargoner och dans Koreografin-vuesiehtimmiem dahki jïh dehtie baeleste mijjieh libie vuesiehtimmine ovmessie skuvlide abpe Sveerjese båateme. Jaepiej 2018-2020 Koreografin lea ovmessie, orre gïelide jarkoestovveme. Nemhtie gelliengïeleldh vuartasjæjjah maehtebe ektesne vuesiehtimmiem damtedh jïh gïele-raasth rastemdidh, jïh die aaj kultuvrem sijjen ietniengïeline dååjrehtidh.  

Johanssons pelargoner och dans lea aaj antologijem gelliengïeleldh scenetjeahposen bïjre bæjhkoehtamme jïh dejnie gærjine sïjhtebe maahtoem jïh daajroem joekedidh jïh almetjidie skreejrehtidh vielie gelliengïeledh scenetjeahposidie darjodh.

Jis dov leah gyhtjelass jallh sïjhth Koreografin dongkedh? 

Tjaelieh jallh ringkieh mijjese
info@koreografin.se
0730678858

Daesnie maahtah stuhtjese dehtie Koreografin-vuesiehtimmeste goltelidh! 

Listen here, Lyssna här