to page
Meny

دری

کوروگرافی یا طرح و تنظیم رقص

کوروگرافی یکی از پروژه های هنر های نماییشی است که همه می توانند در آن اشتراک کنند و برای همه قابل دسترس می باشد. پروژه کنونی بیشتر به شیوه کوروگرافی، نمایش و به ده زبان ترجمه شده و عملی می شود. پروژه حاضر از طریق مدل ها، سبک ها و زبان های گوناگون کار می گیرد تا بتواند ظرفیت علمی و هنرهای نمایشی اشتراک کنندگان را بالا ببرد. کوروگرافی فعالیت ها و حر‍ت های موزون بدنی است که  به گونه ای همسان و اشتراکی نمایش داده می شود. اشتراک کنندگان هر کدام  می توانند گوشکی دریافت و مطابق دستور راهنما، عمل کنند و حرکت آنها باید موزون و با دیگر اشتراک کنندگان ربطِ همسانی یا همگونی داشته باشند. کسانی که نمایش کوروگرافی، کار می کنند در واقع یک رقصینده و یا هنرپیشه فلم نیستند، بلکه کوروگرافی یک نوع تنظیم و حرکت موزونی-اشتراکی می باشد که به شخص کمک می‌کند تا حرکت های بدنی را به گونه موزون انجام دهد.

دیدگاه و یا نظریه پروژه کنونی، در یک نشست، با شاگردانی به وجود آمد که سویدنی زبان دوم آنان بود؛ چون تمام آگهی ها و راهنمایی های که در این مورد وجود دارند، همه به زبان سویدنی اند، پس آنها نمی توانست با شرایط کسانیکه زبان سویدنی زبان مادری شان اند، پیش بروند و نیاز بود تا این پروژه به همکاری مترجمان برای آنان به اجرا گذاشته شود.

یوناس پلارگونِر یکی از اعضای اداره رقص، پروژه کوروگرافی را در سال  2016 ایجاد و این ماموریت به عنوان یک تور دوره ای در تمام مکتب های سویدن همه گیر شد.

حمایت گران و همکاران در این پروژه:
کمون هانینگی، آ،بی،اف  کمون استکهلم و اونگه کلارا همکار این پروژه اند و مسوولیت اجرایی آنرا “المینه آرفسفوندن” به عهده دارد.

آیا شما راجع به کوروگرافی  سوالی دارید و یا می خواهید در آن اشترا‍ کنید؟

با این آدرس ها تماس بگیرید!

info@koreografin.se
073-067 88 58

Listen here, Lyssna här